Regulamin konkursu

Regulamin I edycji Konkursu

na krótki film pokazujący drogę do pracy

Art. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej, zwanego dalej Konkursem, jest Urban Recruitment sp z o.o. z siedzibą
   w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38, zwany dalej Organizatorem.

  2. Celem Konkursu pod hasłem „Droga na szczyt” jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do ukazania zabawnej strony drogi do pracy.

  3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.urbangroup.pl/regulamin-konkursu

 2. Nadesłanie filmu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Niniejszy regulamin dotyczy edycji Konkursu w Maju/czerwcu 2022 r.

Art. II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób niezależnie od wieku, pracujących w agencji zatrudnienia Urban Recruitment zwanych dalej Uczestnikami.

 2. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego.

 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:

 1. akceptację przez autora wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie,

 2. oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Art. III. WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE

 1. Każdy autor lub zespół autorski może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów z zastrzeżeniem, że każdy z nich musi być zgłoszony oddzielnie.

 2. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie.

 3. Logo Urban Recruitment nie może być umieszczane w filmach zgłaszanych do Konkursu.

 4. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund (1 minuta). Może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie Quicktime, AVI lub MPEG,
  w rozdzielczości Full HD: 1920×1080. Głośność dźwięku w filmie nie może przekraczać 90 decybeli. Ilość klatek na sekundę (FPS) musi mieścić się w przedziale 23,98-25 klatek na sekundę.

 5. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. film

 2. informację o akceptacji regulaminu

 1. Prawidłowe zgłoszenie jest niezbędne do zakwalifikowania filmu do postępowania konkursowego.

 2. Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:

 1. narusza godność ludzką,

 2. jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,

 3. wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,

 4. propaguje używki lub przemoc,

 5. rani przekonania religijne,

 6. może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,

 7. jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,

 8. jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi,

 9. przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy,

 10. zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,

 11. zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.

 1. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów.

Art. IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA FILMÓW

 1. Kompletne zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 01 czerwca 2022 r.

 2. Zgłoszenie można wysłać poprzez Telegram, Viber lub Whats app na numer telefonu: +48 727 851 262

 3. Termin, o którym mowa w art. IV ust. 1, jest ostateczny. Filmy, które wpłyną po dniu 01 czerwca 2022 r., nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

Art. V. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Zwycięzcami są 3 osoby, których filmy zdobędą najwięcej polubień w serwisie Tik Tok na stronie Urban Recruitment.

 2. Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne: Po 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100)
 3. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na osobiste wskazane przez laureata konto. 

 4. Od nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. W przypadku nagród pieniężnych lub rzeczowych ufundowanych przez sponsorów nagrody te nie podlegają wymianie lub zamianie na inne.

 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.

 7. W przypadku otrzymania przez Organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w regulaminie, iż praca konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji przysługuje prawo do:

 1. wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,

 2. podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,

 3. żądania zwrotu nagrody już przyznanej.

 1. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

Art. VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż dnia 8 czerwca 2022 r.

 2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na Instagramie oraz TIK TOKu Organizatora.

Art. VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy autor, składając film konkursowy, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy.

 2. W przypadku, gdy film powstał we współautorstwie, autor oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu. Autor, który zgłosił film bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.

 3. Organizator ma prawo umieścić filmy nadesłane przez Uczestników na swoich portalach społecznościowych oraz innych portalach, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Organizatorem.

 4. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, laureat nagrodzonego filmu:

 1. udzieli Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej jako Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania filmu/filmów poprzez:

 1. używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej własności intelektualnej,

 2. druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji
  i w dowolnym nakładzie,

 3. utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części,

 4. publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także portalach dedykowanych,

 5. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,

 6. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

 7. opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę
  w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.

 1. ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do filmu po przekazaniu go Organizatorowi.

 1. Laureat Konkursu zobowiązany jest udzielić praw autorskich do przesłanego filmu. Co jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

Art. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

  1. autor filmu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony film naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich,

  2. w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie,

 2. Każdy Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

  1. akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie,

  2. dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska – wyłącznie na potrzeby Konkursu, wypełniając oświadczenia zawarte w formularzach zgłoszeniowych1.

  3. film zgłoszony do Konkursu został wykonany przez Uczestnika,

  4. film zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,

  5. film zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym
   i dobrymi obyczajami.

  6. udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora dla celów komercyjnych zgłoszonego do Konkursu filmu, w szczególności do publicznego prezentowania oraz używania w działalności informacyjno-promocyjnej Organizatora.

 1. Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu pozostają w archiwum Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 04 lutego 1994 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji filmu przed jego emisją w Internecie,
  w szczególności poprzez dodanie planszy początkowej i/lub końcowej z informacjami niezbędnymi do dalszej promocji filmu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego filmu.

 6. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia filmów, zgłaszanych do Konkursu, które powstały podczas doręczenia przez pocztę, kuriera lub osobiście.

 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany
  w harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na swojej oficjalnej stronie internetowej urbangroup.pl

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

Art. IX. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:

 1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

 2. gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,

 3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

1 Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa.